REGULAMIN

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.       Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.multifishing.pl.
 2.       Sklep internetowy, działający pod adresem www.multifishing.pl (zwany dalej: Sklep internetowy/Sklep): jest prowadzony przez Spółkę Warszadis  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 156, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod Nr KRS 0000120104, NIP 527-21-66-622,  Regon 013167046, reprezentowaną przez Dyrektora Centrum Handlowego – Żanetę Lange. Spółka jest dalej zwana Sprzedawcą.
 3.       Sklep prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów zamawianych telefonicznie lub za pośrednictwem sieci Internet. Możliwy jest również odbiór osobisty zamówionych uprzednio towarów.
 4.       Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: Multifishing - Sklep Wędkarski

ul.Jutrzenki 156 02-231 Warszawa ;

2) numer telefonu: tel.:  +48 22 339-30-44

                                       +48 664 015 193

3) adres poczty elektronicznej: info@multifishing.pl

 1.      Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Multifishing.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 2.       Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii HTML i CSS, która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
 3.     Strona Sklepu internetowego Multifishing - Sklep Wędkarski posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.
 4.     Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Multifishing - Sklep Wędkarski konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, itd.
 5.       Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym koniecznym jest zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer.
 6.   Urządzenie elektroniczne, z którego korzysta Klient musi mieć włączoną opcję akceptacji ‘’cookies’’, włączoną obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS.
 7.     Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Multifishing - Sklep Wędkarski konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 8.   Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome Chrome

w przeglądarce Firefox Firefox

w przeglądarce Opera Opera

w przeglądarce Safari Safari

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 

II. DEFINICJE

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

 1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Sprzedawca – Warszadis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa. NIP 5272166622 Regon: 013167046 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000120104 kapitał zakładowy 11.034.000,- zł;
 5. Sklep internetowy/Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym (PODAĆ) przez Warszadis  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 156, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod Nr KRS 0000120104, NIP 527-21-66-622,  Regon 013167046;
 6. Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
 7. Klient – osoba fizyczna, osoba małoletnia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej lub telefonicznej, w tym również Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorca;
 8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu;
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sklepu, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość towarów w ramach Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 11. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
 13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 14. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Towaru - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło;
 16. Punkt Odbioru – placówka Sprzedawcy, w której Klient lub osoba przez niego upoważniona może dokonać odbioru osobistego zamówionego Produktu lub Produktów;
 17. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

III. REJESTRACJA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestracja

 1.       Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest procesem rejestracji. Rejestracja polega na zupełnym wypełnieniu odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu ze wskazaniem prawdziwych danych Klienta.
 2.       Rejestracja w sklepie jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 3.       Klient, który dokonał rejestracji w sklepie jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji ze sklepu niezbędnych do realizacji zamówienia na udostępniony przez niego adres e-mailowy oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o usługach, produktach oraz o ofertach specjalnych dostępnych w sklepie internetowym Multifishing - Sklep Wędkarski przesyłanych w postaci Newslettera. Opcja ta jest dobrowolna i nie jest warunkiem koniecznym rejestracji ani złożenia zamówienia.

 

Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego Multifishing - Sklep Wędkarski, dostępnego na stronie https://multifishing.pl/

 1.       Administratorem przekazywanych nam przez Państwa danych osobowych jest Spółka Warszadis  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 156, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod Nr KRS 0000120104, NIP 527-21-66-622, Regon 013167046.
 2.       Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
 3.       Korzystanie ze Sklepu, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 4.       Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5.       Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 6.       Państwa dane osobowe zbierane są więc w celu w celu: realizacji zamówienia (wysłania zamówienia), wykonania Umowy Sprzedaży, marketingu usług i produktów Administratora, marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); zaś ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz następuje w drodze dobrowolnej zgody, wyrażonej przez kontakt z Administratorem danych -  art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 7.   Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń od czasu zakończenia wykonania umowy sprzedaży.
 8.   W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Administrator danych zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych w celu określonym powyżej, chyba że Administrator danych będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych osobowych istnieją dla Administratora danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą Administratorowi danych niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9.   Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie.
 10.   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11.   Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe, a także w przypadku braku potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną w przypadku powstania wątpliwości po stronie Sprzedawcy.
 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie https://multifishing.pl/ Każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

 

IV. ZAMÓWIENIE

 1.       Zamówienia są przyjmowane do realizacji po wypełnieniu przez użytkownika odpowiedniego formularza dostępnego na stronie https://multifishing.pl/. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje zwrotną wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia i przekazane dane lub żądanie ponownego złożenia zamówienia w przypadku wątpliwości Sprzedawcy (np. w przypadku braku potwierdzenia zamówienia osoby małoletniej lub uzgadniania szczególnych wymagań wobec towaru lub dostawy).
 2.       Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz przystąpienie do procedury zawarcia umowy sprzedaży towaru określonego w zamówieniu w chwili potwierdzenia jego dostępności.
 3.       Towary zamówione poprzez sklep internetowy dostarczane są pod adres wskazany na formularzu zamówienia. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych.
 4.       Sprzedawca ma prawo do nie zrealizowania zamówienia lub częściowej jego realizacji w przypadku powstania zdarzeń o charakterze siły wyższej, nie zawinionych przez Sprzedawcę lub w przypadku wyczerpania się towaru w magazynie lub u producenta. O fakcie tym Klient zostanie powiadomiony oddzielnym mailem bądź telefonicznie. W takim wypadku Klient ma prawo do wyboru i może skorzystać z częściowej realizacji zamówienia, wydłużenia terminu realizacji lub odstąpienia od procedury zawierania umowy, co wyczerpuje jego roszczenia.
 5.       Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku braku możliwości wysyłki towaru we wskazanym terminie sklep zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Klienta. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez przewoźnika.
 6.       Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia.
 7.       Proces realizacji zamówienia zależny jest od formy płatności wybranej przez klienta:

- przy przedpłacie na konto zamówienie realizowane jest natychmiast po wpłynięciu przedpłaty na konto bankowe sklepu. W celu przyspieszenia realizacji zamówienia Klient może przesłać drogą mailową wiarygodne potwierdzenie wykonania przelewu (np. w formie dokumentu PDF generowanego przez bank Klienta). Jeżeli w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia przedpłata nie wpłynie na konto bankowe sklepu, zamówienie może zostać anulowane.

- przy zamówieniach płatnych przy odbiorze natychmiast po otrzymaniu zamówienia.

 1. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.
 2. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia oraz przyjęcie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną.
 3. Klient ma możliwość wycofania zamówienia (jego anulowania) lub dokonania w nim zmian do momentu wysłania zamówienia przez Sklep. Czynności tych może dokonać pisemnie przez email. Oświadczenie Klienta jest skuteczne z chwilą zapoznania się z nim przez Sprzedawcę, a bezskuteczne po chwili wysłania zamówionego towaru.
 4. W przypadku dokonania przez Klienta kolejnego zamówienia, przed realizacją poprzedniego, istnieje możliwość, na pisemną prośbę Klienta, wysłania obu zamówień jedną przesyłką.
 1.   Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów.
 2.   Za każdy sprzedany towar Sklep wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 3.   W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

 

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI

       1. Sklep umożliwia następujące formy płatności za zamówiony towar:

         -          przedpłata - przelew bankowy na konto Sklepu,

         -          płatność za pobraniem - należność pobiera listonosz lub kurier, przy dostarczeniu towaru.  

         -          przedpłata za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl - umożliwia zapłatę szybkimi przelewami z większości polskich banków, a także zapłatę za pośrednictwem kart płatniczych oraz systemu PayPal.                            Pełną i aktualną listę obsługiwanych metod płatności można zobaczyć na stronie Przelewy24.pl

         -          płatność ratalna CA Raty za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.

      2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą                          zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu Multifishing - Sklep Wędkarski zamówienie jest przekazywane do realizacji.

      3. W przypadku płatności przelewem prosimy o nie przesyłanie należności za zamówiony towar, do momentu potwierdzenia jego dostępności.

       4. Klient, będący konsumentem, ma prawo żądania unieważnienia na koszt Sprzedawcy zapłaty dokonanej kartą płatniczą w przypadku niewłaściwego jej wykorzystania w czasie wykonywania umowy zawartej na odległość.

       5. Sklep organizuje akcje rabatowe, wyprzedaże, obniżki cen i promocje. Zawsze przyznawany jest najwyższy rabat wynikający z użytego w danym momencie kodu rabatowego lub obowiązującej w danym momencie promocji. Promocje i obniżki cen mają ograniczony czas trwania i po ich zakończeniu zostaje przywrócona cena obowiązująca przed rozpoczęciem promocji lub innego rodzaju obniżki cen.

 

       6.   Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w polskich złotych i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.  

       7.   Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

       8. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

VI. WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARU

Wysyłka

 1.       Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej InPost. Możliwy jest również odbiór osobisty złożonego zamówienia w siedzibie sklepu. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru. Odbiór osobisty odbywa się w Punkcie Odbioru w siedzibie sklepu Leclerc Jerozolimskie ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa. O sposobie wysyłki decyduje klient w momencie składania zamówienia.
 2.       Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji wraz z przewidywanym czasem dostawy.
 3.       Potwierdzenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy, który nalicza się odpowiednio do lokalizacji Klienta.W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym. Sklep ma prawo do przeliczenia wartości dostawy zamówienia, jeżeli dołączenie produktów opisanych przez Klienta w uwagach do zamówienia spowoduje przekroczenie kolejnego przedziału wagowego zgodnie z cennikiem usług transportowych.
 4.       Koszt dostawy jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Po akceptacji

przez Klienta kosztu dostawy poprzez wybór opcji „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” koszt ten jest obowiązujący. W wypadku podania przez klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym.

 1.       Przy zamówieniu na łączną kwotę powyżej 250 złotych koszt wysyłki pokrywa sklep.
 2.       Koszt dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej jest zależny od wagi oraz rozmiarów zamówionych przez klienta przedmiotów. Obliczany jest on automatycznie przez sklep w momencie składania zamówienia.

Koszt dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost jest określony w tabeli poniżej:

kurier inpost

   Przedpłata 15 PLN      Pobranie 20 PLN

 

paczkoamty inpost

   Przedpłata 15 PLN      pobranie 17 PLN

Koszt dostawy Towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.

 1.       Zgodnie z Dz. U. z 2019 r. poz. 1579, od 1 września 2019 r. torby na zakupy z tworzyw sztucznych ostały objęte opłata recyklingową. Do każdego zamówienia zostanie doliczona opłata w wysokości 0.99 gr. pomnożona o ilość toreb, które zostaną dodane do zamówienia. Opłacie nie podlegają tzw. „zrywki” – torby o grubości poniżej 15 mikrometrów, służące do pakowania żywności luzem np. mięso, owoce, warzywa, pieczywo, ryby, nieposiadającej swoich opakowań.
 2.       Wszystkie wędki, które po złożeniu mają długość ponad 140cm i inne przesyłki dłuższe niż 140cm oraz towar o łącznej wartości przekraczającej kwotę 500,- zł. netto wysyłamy wyłącznie firmą kurierską (przesyłki powyżej tej wartości są ubezpieczone do wartości 5000 zł.).
 3.       W momencie przekazania Towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
 4.       W przypadku nieodebrania Towarów w wybranym terminie i przedziale czasowym wbrew zobowiązaniu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta naprawienia poniesionej przez Sprzedawcę szkody. W przypadku nieodebrania w wybranym terminie i przedziale czasowym Zamówienia, które nie zostało wcześniej opłacone, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia (tj. odstąpienia od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) w ciągu 1 dnia roboczego.
 5.   Odbioru osobistego dokonać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. Sprzedawca zastrzega możliwość weryfikacji wieku Klienta lub upoważnionej przez niego osoby przed wydaniem Towarów. W przypadku, gdy Zamówienie odbiera osoba niepełnoletnia, Sprzedawca odmówi wydania Towarów.
 6.   Podczas odbierania Produktów w Punkcie Odbioru, Klient lub upoważniona przez niego osoba powinna w obecności pracownika Sprzedawcy sprawdzić, czy Towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy są zgodne z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń, Klient lub upoważniona przez niego osoba potwierdza podpisem wydanie Towarów.
 7.   Odbiór osobisty zamówionego towaru odbywa się w czasie wskazanym przez sklep internetowy lub przewoźnika.
 8.   Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany firmy dostarczającej zamówienie z Poczty Polskiej na firmę kurierską, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami. Sprzedający zobowiązuje się poinformować Klienta o zmianie sposobu dostawy poprzez adres e-mail podany przez klienta w procesie składnia zamówienia.
 9.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towarów powstałe z winy przewoźnika.
 10.   W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.

 

VII. REKLAMACJE I ZWROTY

1.        Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Jeżeli postanowienia zawarte we wskazanym druku gwarancji nie stanowią inaczej towar wraz z opisem przedmiotu gwarancji oraz dowodem zakupu należy przesłać na swój koszt na adres:

Warszadis Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa

 

2.        W stosunku do Klienta będącego konsumentem, w przypadku reklamacji towaru zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sklepem do dnia 31 grudnia 2022 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klienta będącego konsumentem, w przypadku reklamacji towaru zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sklepem od dnia 1 stycznia 2023 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. Stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta.

3.        W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt sklepu (tylko na terenie Polski) za pomocą firmy kurierskiej na adres Sklepu.

4.        W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się wskazać: wadę, jaką zdaniem Klienta posiada towar, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności Towaru z umową lub inne roszczenie Klienta oraz podać dane kontaktowe. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

5.        Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

6.        Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

7.        Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

8.        Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

9.        Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową, Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową, brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z innych środków ochrony, z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione. Odpowiedź na żądanieSprzedawca przekazuje konsumentowi w formie pisemnej.

11.    Sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie będzie ustalany z klientem telefonicznie a dowodem jej załatwienia będzie podpis Klienta na liście przewozowym przesyłki reklamacyjnej.

12.    Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

13.    Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

14.    Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

15.    Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z ust. 5-9 i ust. 11-13.

16.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

17.    Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

18.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

19.    Klient będący Konsumentem posiada w szczególności następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b)      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c)      Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 13 Regulaminu), z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy udostępnionego mu przez Sprzedawcę lub wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie wywołuje skutków prawnych.Oświadczenie może zostać wysłane pocztą na adres: Warszadis Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sklepu.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
 4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Jeżeli Sprzedawca nie zastrzegł, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca w porozumieniu ze Konsumentem może ustalićinny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 9. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, Towar podlegający zwrotowi zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Zwrot Towaru powinien nastąpić na adres: Warszadis Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa
 10. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca odbiera towar na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Towar będący rzeczą ruchomą) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b) dla umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

c) dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,

d) dla pozostałych umów (np. Towar będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową) – od dnia zawarcia umowy.

 1. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, a w szczególności w przypadków umów: (1) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, aSprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Postanowienia niniejszego punktu VIII Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

IX. ZASADY PUBLIKOWANIA OPINII:

 1. Sprzedawca umożliwia na stronach Sklepu Internetowego publikowanie opinii o swoich Towarach.
 2. Opinia o Towarach może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Towarów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Towaru.
 3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 4. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Towarach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Towar. W tym celu Sprzedawca dokonuje weryfikacji, która polega na sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze – czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego.
 5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Towar, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Towaru.
 6. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów.
 7. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Towarów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich wprowadzenia.

 2.       Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
 3.       Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 4.       Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 5.       Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 6.       W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy i prawa.
 7.       Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 8.       Regulamin sklepu internetowego umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://multifishing.pl/content/3-regulamin w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 9.       Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 10.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.01.2023.